« powrót

Wysyłanie wiadomości email z załącznikami przez Sharepoint [Sharepoint / C#]

Opublikowano: 2019-08-27 , wyświetlono: 1252

Sharepoint nie pozwala na wysyłanie wiadomości z załącznikami. Trzeba użyć do tego celu jakiegoś konta smtp. Poniżej metoda, która wysyła wiadomość zawartą w obiekcie MailMessage (System.Net.Mail).

Oczywiście dokonałem skrótów, ale mam nadzieję, że jasno przedstawiłem sposób w jaki można wykonać działanie opisane w tytule.


public string SendMailMessage(MailMessage mail)
{
  string errorMessage = "";

  if (_config.GetSmtpHost() == "")
    return (errorMessage);

  SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(delegate ()
  {
    try
    {
      mail.From = new MailAddress(_config.GetSmtpFrom());
      mail.ReplyToList.Add(_config.GetSmtpReply());

      SmtpClient smtpClient = new SmtpClient();
      smtpClient.Host = _config.GetSmtpHost();
      smtpClient.Port = _config.GetSmtpPort();

      if (_config.GetSmtpAnonymous())
      {
        smtpClient.UseDefaultCredentials = false;
      }
      else
      {
        smtpClient.UseDefaultCredentials = false;
        smtpClient.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(_config.GetSmtpUser(), _config.GetSmtpPassword());
      }

      smtpClient.Send(mail);
    }
    catch (Exception e)
    {
      errorMessage = e.Message;
    }
  });

  return (errorMessage);
}

I kod, który wykorzystuje ta metodę


List<SPFile?> resources = dal.LoadFiles(); // zaladowanie obiektow SPFile - zalaczniki elementow listy
MailMessage mail = new MailMessage();

try
{
  mail.Body = message.Message;

  mail.IsBodyHtml = true;
  mail.Subject = "Emasil z zalacznikami";
  mail.To.Add(new MailAddress(@"chinasoft@chhinasoft.com.pl"));

  foreach (Resource r in resources)
  {
    try { mail.Attachments.Add(new Attachment(r.OpenBinaryStream(), r.Name)); }
    catch { }
  }

  manager.SendMailMessage(mail);
}
catch (Exception e)
{
}


Komentarze: